18 jaanuar 2019

„Loomapäästegäng läheb Roheliste nimekirjas loomadele eluõigust nõudma!“

"Never say never!", ütlesid vanad eestlased.

"Tule esinumbriks. Kus sa kandideerida tahad?", kutsusid Eestimaa Rohelised paar kuud või rohkemgi tagasi. Eks neid kutsujaid on olnud mõnest teisest parteist ikka ka.

"Jääb ära! Ma olen juba liiga vana selle jaoks. Ma aitan loomi parem ilma suurema kärata ning sellest on ka otsene kasu. Vähemalt murtud kontidega tee peal vedeleva eluka jaoks!“

Natuke aega tagasi tagasi praalisin, et ei mina enam selle poliitilise jamaga kaasa lähe. Lora puha, sest sõna otseses mõttes eile ehk kaheteistkümnendal tunnil tehtud välknõupidamine muutis kõike.


„Tule Valner, oleme veidi jännis! Inimesi jääb puudu“, kutsus Aleksander Laane

„Ei tule! Te valimisprogrammis pole loomade kaitsest poolt sõnagi, mille mulle saatsid. Üldprogrammis on, et k
aitsete loomade õigusi, loote looduskaitse armee

Loote riikliku metsloomade rehabilitatsioonikeskuse ning metsloomade päästetöödega tegelevate MTÜ-de riiklikult koordineeritava võrgustiku, tõstate riiklikku kompetentsi metsloomade abistamises.

Tunnustate loomade kui subjektide õigusi. Loomade käsitlemine üksnes asjaõiguse objektidena takistab kohaldamast loomakaitseseaduse sätteid ning tuleb ümber vaadata. Annate loomakaitseorganisatsioonidele kaebeõiguse loomade väärkohtlemise juhtudel.

Kehtestate põllumajandusloomade pidamise nõuded, mis lähtuvad Põllumajandusloomade Heaolu Nõukogu soovitustest loomade loomuomase käitumise arvestamisel, valu, haiguste ja kannatuste vältimisel. Keelustame karusloomafarmid.

Annate Kaitseliidule ja Kaitseväele lisaülesande, eriti asendusteenistuse osas, koristada Eestit prügist, istutada metsi ja osaleda teistes suurt füüsilist töömahtu nõudvates keskkonnaalgatustes.


Valimislubadustes pole sõnagi, aga see peab olema, sest muidu on mul väga raske oma inimstele selgitada."

„Ilmselt jäi see lõik tehnilise vea tõttu välja. Kohe vaatame üle, aga saada enda mõtted ka. Palju sa rahvast kokku saaksid?"


"Laksust vast ca paarkümmend. Kuu-kahega oleks mingi 50, äkki isegi 100 reaalne olnud. Kuule Sass, meie omadel "mäele" saada kindlalt huvi pole, aga teid tahaksime seal näha küll.  Pange meid nimekirjades viimasteks - nii on parem välja hõigata ja loomasõpradel ka üles leida."

Mul on üks mustand, kuhu olen aja jooksul üles tähendanud nii enda kui teiste mõtteid, mida kõike elukate jaoks oleks vaja muuta. Muide, kas teadsite, et täna kehtiv seadus KÄSIB kõik loomad, kellele 14 päeva jooksul kodu ei leita, hukata. Seega tegelikult kõik varjukad rikuvad kehtivat seadusandlust! Ei usu? Lugege ise: 

§ 5. Hulkuvad loomad

Loomatauditõrje seaduse § 12 lõigete 1 ja 2 tähenduses omanikuta või loomapidaja juurest lahti pääsenud (edaspidi hulkuvad) loomad tuleb kinni püüda ning tagastada omanikule või leida neile uus omanik.

Kui hulkuva looma omanikku ei ole võimalik kindlaks teha ega leida talle uut omanikku, tuleb läbi viia looma eutanaasia käesoleva seaduse §-s 18 sätestatud korras.


Loomaomaniku kindlakstegemise alguse ja eutanaasia läbiviimise vahel peab olema vähemalt kaks nädalat, mille jooksul tuleb tagada looma nõuetekohane pidamine ja vajaduse korral ravi. 


Äge-äge ja säh sulle loomasõbralikku Eestit! Kohe tuleb maha lüüa, meeldib see meile või mitte. Valisin minu arust muutmist vajavast mõtete hunnikust mõnikümmend välja. Mõned teemad on veel „toored“, mõned võib-olla juba muudetud, aga neid võiks arutada. 

 • Üleriigiline kiipimis- ja registreerimiskohustus. Jääks 1 register, mis on Europetiga seotud. 
 • Koerte ketis pidamise keelamine 
 • Koerte üksi elama sundimise keelamine (sotsiaalne karjaloom jne) 
 • Mikrokiip on ainuke ID-võimalus, tatoo keelamine 
 • Looma äravõtmisregulatsiooni muutmine – KOV välja 
 • Uimastamata koorikloomade keetmise keeld 
 • Elus kalade ja vähkide müügikeeld (signaalvähkide puhul looduskaitseline aspekt) 
 • Zoofiilia keelustamine 
 • Kaitsealuste liikide müügikeeld isegi kui nad on farmist pärit (kas vabakaubanduslepped lubavad?) 
 • Mobiilsete tapamajade tingimused lihtsamaks (kas on üldse lubatud?) 
 • Tibude hukkamine ja nokkade lõikamine (Saksamaast eeskuju võtta) 
 • Sigade tuimestamata kastreerimise keelamine (kuidas on hobused , pullid, sokud?) 
 • Hobuslaste määrust vist tänaseni pole?
 • Lemmikloomade kaitsekonventsiooniga liitumine
 • Tapamajadel kaamerate kohustuslik paigaldus – tapaliin, vastuvõtt, uimastus- ja pidamisboksid 
 • Vasikate lehmadest eraldamise aeg? (ka teised liigid) 
 • Loomapidamisõiguse pikendamini kuni elu lõpuni korduva või väga julma puhul 
 • Karistusseadustiku karmimaks 
 • Loomade suhtes korduv rikkumine läheb automaatselt krimasjaks 
 • Kaebeõigus loomaühingutele või nn „loomaadvokaadid“ 
 • Kliinikutele looma väärkohtlemisest teatamise kohustus 
 • Järelvalve kolmadale sektorile 
 • Raierahu kehtestamine loomade poegimis- ja pesitsusperioodil (eraldi teema karudega, kes magavad ja talvel üles aetakse) 
 • Alaline loomakaitse komisjon maaeluministeeriumi juurde (kokkusaamised 2 korda aastas) 
 • Karusloomakasvandused keelustada 
 • Tervete lemmikloomade eutaneerimise keelamine 
 • Metsloomade ravimine kliinikutele lubada 
 • Loomakaitse RÕK-i 
 • Ilutulestiku piiramine 
 • Metsloomade taastuskeskuste loomised - põhi, lõuna, ida, lääs näiteks


See ajas väga närvi ühe mu hea tuttava, kes kuulub Reformierakonda.

"Miks sa meile ei andnud?"

"Halloo! Rääkisin Kaja Kallasega põgusalt ja ta palus Keiduga ühendust võtta. Helistasin ja kirjutasin, aga tulemuseta. Teid lihtsalt ei huvita loomade saatus!"

"Ära aja jama!! Oota väheke, helistan sulle kohe tagasi"

Ja helistaski ja palus mul Hanno Pevkuriga ühendust võtta. Võtsin.

"Meid huvitab loomade saatus küll. Raierahu on kindel teema."

"Tean jah, Kaja mainis."

"Saada omal valikul kolm-neli punkti. Ma ei luba, et kohe sisse paneme, sest programm on kinnitatud, aga töötame sellel suunal."

"Kohe saadan."
Saatsin siiski viis:

 • Kaebeõigus loomakaitsega tegelevatele ühingutele
 • Raierahu kehtestamine loomade-lindude poegimis- ja pesitsusperioodil
 • VTA tarbeks tapamajadesse kaamerate kohustuslik paigaldus – tapaliin, vastuvõtt, uimastus- ja pidamisboksid
 • Üleriigiline kiipimis- ja regstreerimiskohustus. Jääks 1 register preguse paarisaja asemel
 • Ilutulestiku müügi ja kasutusaja piiramine
Rohelised valisid välja väheke rohkem "loomaasju": 


1. Loome riikliku metsloomade rehabilitatsioonikeskuse ning tõstame riiklike asutuste kompetentsi metsloomade abistamiseks. Peame tagama keerulisse olukorda sattunud metsloomade heaolu. See ei saa olla vaid ilma metsloomi puudutava eriväljaõppeta päästeameti vastutusvaldkond.

2. Loome maaeluministeeriumi haldusalasse loomakaitse komisjoni, kaasates eksperte ülikoolidest ja loomakaitsega tegelevatest organisatsioonidest. Soodustame loomakaitseorganisatsioonide ja riiklike instantside vahelist suhtlust. Moodustame riiklikult koordineeritud üleriigilise metsloomade päästetöödega tegelevate organisatsioonide võrgustiku.


3. Keelustame karusloomafarmid. Oleme kindlalt vastu iganenud ning julma tööstuse arendamisele Eestis. Karusloomade pidamine majanduslikul eesmärgil tuleb lõpetada ning farmid sulgeda üleminekuajaga mitte kauem kui kaheksa aastat.


4. Keelustame tarastatud jahipidamise ja kehtestame jahiturismile rangemad nõuded. Tarastatud jahipidamine ei ole jahiseadusega reguleeritud, kuid peaks olema. Keelustame Eesti metsloomade vangistuses pidamise v.a. loomaaedades keskkonnahariduslikul või veterinaarsel põhjendusel. Mõistame hukka igasuguse loomade tapmise või vigastamise meelelahutuslikul või sportlikul eesmärgil. Jahipidamisel tuleb järgida häid jahipidamistavasid. Jahipidamise peamine eesmärk on metsloomade endi heaolu ja looduslike koosluste hea seisundi tagamine.


5. Kehtestame põllumajanduslike eesmärkidega peetavate loomade pidamise nõuded, mis lähtuvad Põllumajandusloomade Heaolu Nõukogu soovitustest loomade loomuomase käitumise arvestamisel, valu, haiguste ja kannatuste vältimisel. 


Lähtume kõigi põllumajanduses kasutatavate loomade heaolu tagamisel nende liigipõhistest vajadustest (sh käitumuslikud) ning kaotame barbaarsed praktikad nagu isaste tibude hukkamine ja nokkade tuimestuseta lõikamine munafarmides, sigade tuimestamata kastreerimine ning vasikate emadest enneaegselt eraldamine.

6. Suurendame järelevalvet loomade heaolu tagamiseks. Teeme kohustuslikuks tapamajadesse kaamerate paigaldamise tapaliinile, vastuvõttu ning uimastus- ja pidamisboksidesse. 

7. Suurendame Veterinaar- ja Toiduameti inspektorite arvu maakondlikes veterinaarkeskustes. 

8. Kehtestame veterinaarkliinikutele looma väärkohtlemisest teatamise kohustuse. Karmistame Karistuseadustikku, et see võimaldaks korduvatel või väga julmadel juhtudel inimeselt loomapidamisõigust ära võtta kuni elu lõpuni, mitte ainult viieks aastaks.

9. Laiendame raierahu nõudeid vastavalt metsloomade vajadustele. Kui plaanitava ulatusliku raiega piirkonnas talvitub karu, peab jahti ilves või asub hundikari, tuleb seal kehtestada aastaringselt ajutine raierahu seniks, kuni see ei sea enam ohtu piirkonnas elutsevate metsloomade heaolu.

10. Soovime kehtestada piirangud ja suurema järelevalve sügisesele veelinnujahile. Kehtestame lubatud kütitavate lindu arvuks kaks lindu ühe jahimehe kohta päevas.

11. Leiame parimad praktikad ilutulestiku piiramiseks, et vähendada linnakoosluste ja koduloomade häirimist aastavahetusel ja sellele eelneval ajal.

12. Anname kaebeõiguse loomakaitseorganisatsioonidele, et tagada parem järelevalve loomade õiglase ja seadusele vastava kohtlemise üle.
Hillar Kohv täägis mind ühes postituses ja sellest sain teada veel ühe uudise:

Teatavasti kandideerib Riigikogusse ka Anu Saagim. Mida teie tema kandideerimisest Riigikogusse arvate, olete poolt või vastu?“

Mida siis küll Hillarile vastata? Aga ikka otse ja omadega nagu mul kombeks! "Tunnen Anut ja kinnitan, et erasuhtluses ning -vestluses on tegemist ülimalt normaalse, aruka ja meeldiva naisega, Kaamerate ees käib tal aga justkui mingi "kiiks" ning siis keerab täiega vinti üle. See on mõistagi taotluslik. Tegelikult on see küsimus veidike ootamatu, sest igal inimesel on siin riigis ju kindlad õigused. Ka sul Hillar. 

Muide, ka mina osalen ning ootan juba pikisilmi küsimusi naisepeksja Valneri kohta. Tegelikult ka, sest senini pole mul ju rääkida lastud. Ega ma polnud väga valmis ka. Nüüd olen ja siis kuulete delikaatsete nüanssideni välja, mis elukest selle aastaid erinevaid rahusteid pruukiva ja enamasti purjus suitsiidse lapsepeksjast naise juures elati ....“


Elu on suurem kui plaanid ja teinekord võib muutuda kõik vaid viie minuti jooksul nagu just ise lugesite. Muide, ma ei lähe valimistele sedapuhku üldse üksi ja Loomapäästegängi vabatahtlikud on esindatud igas valimsiringkonnas. Mõnedes isegi mitu inimest. 


Loodetavasti näeb teistegi loomaühingute vabatahtlikke kuskil kandideerimas ja ilmselt punnitavad ka nemad läbi oma kanalite, aga nende tegemistest ei tea ma tõtt-öelda suurt midagi. Kuulda  ei ole veel igatahes miskit olnud. Ega ma pole tegelikult ka kõikide erakondade programme muidugist läbi lugenud. Ka seal võib midagi loomade kasuks juba sees olla. Tore oleks igatahes kui debattides ka teised liigid ja nende elujärg jutuks tuleks.

Lõpetuseks vaatamiseks üks valimisvideo aastast 2011. Küllap tuleb ka gängi poolt mingi videojupp, aga luban pühalikult, et enam ülikonnas ja sätitud seonguga mind seal küll ei näe. Pigem ikka lõhkistes teksapükstes ....

Pidage vastu sõbrad ja elame need valimised kuidagi moodi üle. Need on sama tüütud ja paratamatud nagu telereklaamid filmide vahel, aga demokraatlikus riigis ning erakanalites teistmoodi lihtsalt ei saagi asjad olla!