20 aprill 2017

„Saag on käima tõmmatud! Jõhkra Lehtse memme koera saatus on nüüd politseiametnike kätes!“


Nagu lubasin, siis Eestimaa Loomakaitse Liit reageerib selle loo puhul ülikiirelt ja seda me ka tegime. Alati kui on vägivald mängus või looma elu ohus, siis me oleme kiired! Väga kiired! Seda me muidugi saame olla vaid siis kui kohalikud inimesed toetavad ja kaasa aitavad.

Sedapuhku aitasid Tapa valla, Lehtse inimesed väga tublilt kaasa ja loetud minutid peale üleskutse postitamist oli mul teada vanaproua aadress ja kogu elulugu koos delikaatsete nüanssidega ka tema endiste koerte kurva saatuse kohta! Väikese koha eelised ja suur-suur tänu hoolimast ning teavitamast!

Esialgne plaan oli minna hommikul kohe sinna ja memmega kokkulepe sõlmida. Ega me alati politseisse jookse vaid proovime algatuseks ikka inimlikult rääkida ja uurida millist abi vajatakse.

Ma olen loomale kiire abi saamise nimel teinud selliseid diile küll ja küll ning kui omanik on loomast loobunud ja lubanud uut lemmikut mitte võtta, siis jätan asjad sinnapaika. Loomulikult jookseb kuskilt piir ja kui ikka mängu tuleb räige vägivald, tahtlik piinamine või mõni muu taoline tegevus, siis ma olen kompromissitu.

Antud juhul polnud mõtet aga Lehtsesse sõita, sest esiteks olevat tädi väidetavalt peast veidi „sotu“. Teiseks aga ka paras hüsteerik ning vägivaldne närvihaige, kellega ei saa rahulikult rääkida. Haiget koera poleks ma kätte saanud nii või naa ning seega kõige kiirema abi tagab talle antud juhul politsei sekkumine, kellel on õigus ka jõuga eluruumidesse siseneda kui vaja.

Lisaks on selle loo puhul oluline ka see, et see kohtust läbi käiks, sest ainult niimoodi saaks proualt ära võtta loomapidamisõiguse. Kahjuks võimaldab seadus seda teha ainult kuni viieks aastaks, aga liit loodab, et see ükskord muutub. Vastavaid ettepanekuid oleme igatahes teinud, aga seni pole neid heaks kiidetud. Küll poliitikud ükspäev nõustuvad kui hästi järele mõtlevad ja probleemi süvaneda viitsivad.

Antud juhul oleks pikemaks ajaks loomapidamisõiguse ära võtmine väga-väga põhjendatud, sest vanaproua eelmised kutsad on väidetavalt samuti üsna veidratel asjaoludel otsa lõppenud. Ja kui selgub, et ta ongi omadega vähe metsapoole ja loomadele ohtlik, siis seda enam tuleks tagada, et loomi rohkem ei võtaks.

Aitäh kõigile kaasaaitajatele ning toetajatele ning nüüd laotan teie ette talumatult igavat ja kuiva kantseliiti ehk Eestimaa Loomakaitse Liidu avalduse kriminaalmenetluse alustamiseks. Sama kiri läks ka vallavalitsusele ja Lääne-Virumaa Veterinaarkeskusele. Muide viimasest tuli ka väga kiire vastus:

" Tere!

Täname, et andsite teada väärkoheldud koerast ja koera omanikust. Tegeleme antud probleemiga.Lugupidamisega,

Ülle Uus

Lääne-Virumaa Veterinaarkeskuse vanemspetsialist"


Kas politsei mentlust alustab ja kas Eesti riik suudab ka paljukannatanud koera aidata? 

See selgub juba õige pea ja eks ma annan sellest siis ka teile teada head lugejad!


AVALDUS KRIMINAALMENETLUSE ALGATAMISEKS SEOSES KOERA VÄÄRKOHTLEMISEGA TAPA VALLAS LEHTSES KESKUSE 5 NING KOERA OMANIKULT ÄRAVÕTMISEKS JA VARJUPAIKA TOIMETAMISEKS

Eestimaa Loomakaitse Liidule (ELL) teatati, et Tapa vallas Lehtses Keskuse 5 (keskmine trepikoda, XXXX) elav naisterahvas väärkohtleb oma koera (käesolevale avaldusele lisatud 2 videot naisterahva käitumisest). Teate kohaselt peab naisterahvas kõnealusel aadressil umbes 4-aastast koera, kellel on liigeseprobleemid ja liigub vaevaliselt, samuti piimanäärmekasvaja, mistõttu on koeral vesi kõhus. Koerale ravi ei võimaldata ning juhul, kui koer liikuda ei jaksa, siis perenaine tirib teda jõuga nii mööda asfalti kui treppi, samuti peksab koera ja karjub ta peale. Teate ja videod edastas ELL-ile XXX XXX (tel XXXXX), kes palub tagada oma isiku anonüümsuse).

Loomakaitseseaduse (LoKS) § 4 lg 1 kohaselt on looma suhtes lubamatu tegu looma hukkumist, vigastamist või talle valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustav tegu, nagu looma sundimine talle üle jõu käivatele pingutustele, loomavõitluse korraldamine, looma hülgamine või abitusse seisundisse jätmine, loomale kannatusi põhjustav aretustegevus ja muu sarnaste tagajärgedega tegu, mis ei ole tingitud looma ravimisest, muust veterinaarsest menetlusest ega hädaolukorrast. Karistusseadustiku § 264 võimaldab loomapidajat looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest vastutusele võtta ka kriminaalkorras, sealhulgas kui lubamatu tegu on toime pandud julmal viisil ja/või avalikus kohas. ELL hinnangul on koera eeltoodud tingimustes pidamine, ravi võimaldamata jätmine ning haige koera pidev peksmine ja lohistamine ilmselgelt looma julm kohtlemine KarS § 264 mõttes.

Eeltoodu alusel palub ELL politseil algatada KarS § 264 alusel kriminaalmenetluse koera omaniku vastutusele võtmiseks. Arvestades, et koera jätmine omanikule on ilmselgelt ohuks koera elule ja tervisele, palub ELL järelevalveasutustel kohaldada loomakaitseseaduse §-i 64 ning võtta koera koostöös kohaliku omavalitsusega omanikult ära ning toimetada varjupaika, kus tuleb talle koheselt tagada kohane toitmine ja vajalik ravi.

ELL ootab seisukohta käesoleva avalduse osas ning informatsiooni ja tagasisidet antud juhtumi menetluse käigu kohta e-posti aadressile piret@loomakaitse.eu.

Lugupidamisega,                                          

/allkirjastatud digitaalselt/

Piret Tees

Eestimaa Loomakaitse Liit

piret@loomakaitse.eu


Lisa: videod koerast