25. jaanuar 2017

„Loomakaitse liidu tegelased pannakse vangi?“


„Ma panen teid kinni varganäod ja annan kohtusse“, ähvardas möödunud sügisel sarikaebaja Niina-Inessa Stepanova. „Te veel näete! Ma ei jäta seda asja niisama kui te ei hakka tegema nii nagu mina tahan!“

Ja tädike hakkaski tegutsema - süüdistas algselt Cim Aajet kallaletungis, siis mind, siis oli süüdi jälle Cim. Mina sain veel süüdistuse selles, et jätsin ta abitusse olukorda, ehk et ei viinud haige jalaga arsti juurde. Seejärel tuli süüdistus, et Loomakaitse Liidu vabatahtlikud on ta asju varastanud. Olgu kohe mainitud, et see arulage lahmimine kuhugi ei viinud. Nüüd on proual jälle uus nõue.

Kes on siis see vanaproua, kes oma päevi tasuta juristide kabinetiuksi kulutades ja kohtuhagisid vorpides mööda veedab? Tegemist on Eesti ajaloo suurima - Alliklepa kassikoloonia rajajaga, kes nüüd ühtäkki oma kasse tagasi hakkas nõudma.

Mäletatavasti leidsid Loomakaitse Liidu vabatahtlikud endisest pioneerilaagrist Ookean, kus Niina-Inessa omavoliliselt puuküürnikuna elutses, üle 100 kassi. Loomad olid haiged ja näljased ning vajasid kiiret abi. Külarahva elu oli hulkuvate kasside hordide tõttu vägagi häiritud.

Algselt oli proua vägagi koostöövalmis ja tunnistas, et asi on üle pea kasvanud. Siis ta meeled aga muutusid ja loomade aitamiseks tuli kaasata nii politsei kui Veterinaar- ja Toiduamet. Üldiselt tasub teil kõigil antud prouast tulevikus eemale hoida, sest nii õnnestub süüdistusi, vaatamata sellele, et te talle appi tõttate, vältida. See on kindel, sest proua Stepanova on ütluse „ükski heategu ei jää karistuseta“ musternäide ehk tänamatu mölakas!

Ühtekokku päästsime hullunud kassimuti käest ära 87 hiirekuningat. Ülejäänud ta tassis mujale või ajas lausa meie silme all metsa. Ühe kiisu jaoks jõudis abi liiga hilja kohale ja vaatamata loomaarsti pingutustele loomalaps suri. Momendil on liidu hoole all veel 24 kassi, kellele otsime pingsalt uusi kodusid. Üheksal neist on paraku selline krooniline tatitõbi, mis järjekindlalt tagasi tuleb, ja nende loovutamine on veel problemaatiline.

Mida siis proua Niina-Inessa nõuab? Eks ta tahab ikka oma kiisusid tagasi! Ei muud. Olime teadlikud antud proua sõjakusest ning sestap tegime kõik väga-väga piinlikult seaduse järgi. Politsei jälgis ja VTA võttis aktiga haiged loomad ära. Vaatamata sellele julgeb, ma julgeks väita, et lausa kassipiinaja ja –tapja, omi loomi tagasi! Absurd!

Ei hakka siia proua Niina-Inessa Stepanova hagi lisama, sest see ajuvaba nutulaul on absoluutselt mõtetu. Küll on mul aga voli esitada Eestimaa Loomakaitse Liidu seisukoht:

EESTIMAA LOOMAKAITSE LIIDU SEISUKOHT AVALDUSE MENETLUSSE VÕTMISE KOHTA

Harju Maakohus edastas 23.01.2017 Eestimaa Loomakaitse Liidule (ELL) Niina-Inessa Stepanova poolt Harju Maakohtule esitatud avalduse koos tõlkega ning palus esitada seisukoha avalduse menetlusse võtmise kohta. Niina Inessa Stepanova (hageja) on avalduses märkinud, et soovib infot Harjumaal Padise vallas Alliklepa külas asuva endise laagri „OCEAN“ territooriumilt äraviidud hulkuvate kasside asukoha kohta ning võimaldada nende eest hoolitsemist. Avalduses märgitu järgi võib järeldada, et hageja nõudeks on kasside üleandmine hagejale.

Eestimaa Loomakaitse Liidu hinnangul on alust keelduda tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 371 lg 2 punktide 1 ja 2 alusel hagiavalduse menetlusse võtmisest põhjusel, et esitatud nõudega ei ole selles taotletud eesmärki võimalik saavutada. Samuti ei saanud hagiavalduses viidatud hulkuvate kasside territooriumilt ära viimine rikkuda kuidagi hageja õigusi.

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 49 lg 3 kohaselt kohaldatakse loomadele asjade suhtes kehtivaid sätteid, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Asjaõigusseaduse (AÕS) § 68 lg 1 kohaselt on omand isiku täielik õiguslik võim asja üle. Vastavalt AÕS § 80 lg-le 1 on omanikul on nõudeõigus igaühe vastu, kes õigusliku aluseta tema asja valdab. Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt on omaniku nõue suunatud omandiõiguse tunnustamisele ja asja väljanõudmisele ebaseaduslikust valdusest oma valdusse. ELL hinnangul ei saa hagejat lugeda endise laagri „OCEAN“ territooriumil viibinud hulkuvate kasside omanikuks AÕS § 68 lg 1 mõttes, mistõttu puudub hagejal AÕS § 80 lg-s 2 märgitud nõudeõigus.

ELL selgitab, et Harjumaal Padise vallas Alliklepa külas asuva endise laagri „OCEAN“ territooriumilt (territooriumi omanik AS SEB Pank) on politsei, ELL-i ning Veterinaar- ja Toiduameti koostöös püütud kinni ja antud ELL-le üle 70 hulkuva kassi, kelle omanikku kindlaks teha ei õnnestunud. Kassid olid metsikud, alatoitumuses ja haiged ning sigisid kontrollimatult. Samuti leiti territooriumilt ka hulganisti kasside korjuseid. Hagist nähtuvalt on Niina Inessa Stepanova tahteks saavutada territooriumilt äraviidud kasside üleandmine hagejale. 

Samas on hageja ise tunnistanud, et territooriumil viibinud kassid olid hulkuvad kassid, kellele hageja hakkas toitu tooma. Asjaolu, et hageja territooriumile kogunenud kassidele aeg-ajalt toitu viis, ei tähenda, et tegemist oleks hageja kassidega. Tegelikkuses hageja loomapidamisega seonduvaid kohustusi (loomakaitseseaduse § 3; sh kohase toidu ja ravi tagamise kohustus, järelevalve tagamise kohustus ning vaktsineerimise kohustus) enda kanda ei võtnud. Lisaks sellele, et kassid olid väga raskelt haiged, hulkusid nad kogu küla territooriumil, viies haigusi ka omanikuga loomadele. Hageja käitumine üksnes soodustas kassikoloonia suurenemist ja probleemi süvenemist. 

Hagejal puudus igasugune ülevaade territooriumil elutsenud kasside arvust, soost ja nende tervislikust seisundist. Seda kinnitab ka asjaolu, et hageja ei ole märkinud hagis Teie Meie 23.01. 2017. a. konkreetselt, millist kassi või milliseid kasse ta tagasi nõuab, st milliseid ta enda omaks peab. Hageja ei ole esitanud ühtegi tõendit, mis kinnitaks mistahes territooriumil viibinud kassi temale kuulumist. Samuti ei suutnud hageja seda tõendada ka politseile ning Veterinaar- ja Toiduametile juunis 2016, mil kasside koloonia likvideeriti. Kohtul on võimalik nõuda vajadusel politseist ning Veterinaar- ja Toiduametist välja sündmust puudutav teave.

Eeltoodust ja ka hagiavalduses märgitust nähtub, et hageja ei olnud Alliklepa küla vahel ja endise laagri „OCEAN“ territooriumil viibinud hulkuvate kasside omanik AÕS § 68 lg 1 mõttes, st ta käis küll kasse toitmas, kuid tal puudus täielik õiguslik võim nende kasside üle. Seega ei saanud Alliklepa külas asuvate hulkuvate kasside äratoimetamine hageja õigusi rikkuda ning hagi eesmärgi saavutamine (kasside üleandmine hagejale) ei ole võimalik. Hageja ei olnud SEB Panks AS-ile kuuluval territooriumil ja Alliklepa küla vahel viibinud hulkuvate kasside omanik. Lisaks on ELL praeguseks hetkeks leidnud paljudele kassidele uue omaniku ning ülejäänud kassid viibivad erinevates ELL-i hoiukodudes, kellede andmeid ELL ei ole kohustatud hagejale avaldama. Allesjäänud kasse ravib ELL siiamaani ning paljudel on rasked kroonilised haigused, mille väljaravimine on äärmiselt keerukas.

Eeltoodud põhjendustel tuleb ELL hinnangul keelduda hagiavalduse menetlusse võtmisest.


Vat nii ja olgu see teile õpetuseks! Aita sant jalule ja ta virutab sul karguga silma välja! Mis puudutab aga Niina-Inessa Stepanovat, siis ärge jummala pärast talle kasse loovutage – selle naise kassiarmastus on kasvanud üle igasuguste piiride ja te loomakesed saavad näha ainult näguripäevi!