08 september 2017

Seenelised! Värska valla Sesniki külas olge ettevaatlikud! Püünisrauad varitsevad teid!"

Eestimaa Loomakaitse Liidule (ELL) on edastatud teade, mille kohaselt avastas kodanik XXX Põlvamaal Värska vallas Sesniki külas Härma kinnistu territooriumilt keelatud taldrikpüünised. Püünised olid korralikult ülesseatud ja sööt ka sees ning leidja oleks ise peaaegu püünisesse sisse astunud. Leidja kutsus välja Piirivalveameti ametnikud, kes fikseerisid olukorra ja võtsid püünised kaasa. 

Tulenevalt jahiseaduse §-st 57 karistatakse keelatud vahendiga, keelatud viisil, keelatud ajal või keelatud kohas jahipidamise eest rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või arestiga. Lisaks võib kirjeldatud tegevus vastata ka teistele jahiseaduses kirjeldatud väärteo tunnustele. Karistusseadustiku § 361 lg 1 kohaselt karistatakse jahiuluki, kala või muu loodusliku loomastiku küttimise, püügi või muul viisil kasutamise nõuete rikkumise eest, kui sellega on tekitatud oluline kahju keskkonnale, samuti jahiuluki, kala või muu loodusliku loomastiku küttimise või püügi ebaseadusliku korraldamise eest rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.


ELL palub algatada juhtumi uurimiseks ja kirjeldatud jahipidamist korraldavate isikute vastutusele võtmiseks väärteomenetluse. Juhul, kui kirjeldatud tegevusel on aga kuriteo tunnused, palume algatada kriminaalmenetluse.